Tietosuojaseloste 1.4.2020


Tämä on Camilla Leijona Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.4.2020. Viimeisin muutos 1.4.2020.

 

1. Rekisterinpitäjä

Camilla Leijona Oy

Karhunkierros 6, 01640 Vantaa

info@koirakoulukompassi.com

Y-2602534-5 


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Camilla Leijona

info@koirakoulukompassi.com

0415222008

 

3. Rekisterin nimi

Camilla Leijona Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Tilauksen toimitus ja käsittely sekä arkistointi

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavat tiedot:

 • henkilön nimi
 • yritys/organisaatio
 • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • laskutustiedot
 • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Joitakin tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse. Kaikki verkossa tapahtuvat maksutoiminnot menevät Checkout Finland Oy:n kautta, eikä Camilla Leijona Oy kerää tai säilytä luotto- ja pankkikortti- tai muita maksutapahtumien tietoja. 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Joitakin välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi, maksun yhteydessä sekä markkinointia varten. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 • Tarkistusoikeus
 • Oikaisuoikeus
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Poisto-oikeus